Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak zpracováváme informace o vás, včetně osobních údajů a souborů cookie.


1. Obecné informace

 1. Tyto zásady se vztahují na webové stránky provozované pod url: menstillcaps.com
 2. Provozovatelem webových stránek a správcem osobních údajů je: Menstill
 3. Kontaktní e-mailová adresa provozovatele: info@menstillcaps.com
 4. Provozovatel je správcem vašich osobních údajů, pokud jde o údaje, které dobrovolně poskytnete na Webových stránkách.
 5. Webové stránky používají osobní údaje pro následující účely:
  • Provozování newsletteru
  • Vyřizování dotazů prostřednictvím formuláře
  • Prezentace nabídek nebo informací
 6. Webové stránky plní funkce získávání informací o uživatelích a jejich chování následujícími způsoby:
  1. Prostřednictvím dobrovolně zadaných údajů ve formulářích, které jsou vloženy do systémů provozovatele.
  2. Ukládáním souborů cookie (tzv. „cookies“) do koncových zařízení.

2. Vybrané způsoby ochrany údajů používané Provozovatelem

 1. Stránky pro přihlašování a zadávání osobních údajů jsou chráněny v přenosové vrstvě (certifikát SSL). Tím je zajištěno, že osobní a přihlašovací údaje zadané na stránkách jsou v počítači uživatele zašifrovány a lze je přečíst pouze na cílovém serveru.
 2. Osobní údaje uložené v databázi jsou zašifrovány tak, že je mohou číst pouze ti, kteří vlastní klíč Operátora. Tím jsou data chráněna v případě, že je databáze ze serveru odcizena.
 3. Hesla uživatelů jsou uložena v hashované podobě. Funkce hashování funguje jednosměrně – není možné ji obrátit, což je dnes moderní standard pro ukládání uživatelských hesel.
 4. Služba používá dvoufaktorové ověřování, které je další formou ochrany pro přihlašování ke službě.
 5. Provozovatel pravidelně mění svá administrátorská hesla.
 6. Za účelem ochrany dat Provozovatel pravidelně vytváří bezpečnostní kopie.
 7. Důležitým prvkem ochrany údajů je pravidelná aktualizace veškerého softwaru, který Provozovatel používá ke zpracování osobních údajů, což znamená zejména pravidelné aktualizace softwarových komponent.

3. Hosting

 1. Webové stránky jsou hostovány (technicky udržovány) na serverech Provozovatele: cyberFolks.pl

4. Vaše práva a další informace o tom, jak jsou vaše údaje používány

 1. V určitých situacích má Správce právo předat vaše osobní údaje dalším příjemcům, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené s vámi nebo pro plnění povinností, které má Správce. To se týká těchto skupin příjemců:
  • hostingové společnosti na základě pověření
 2. Vaše osobní údaje zpracovávané Správcem nejdéle po dobu nezbytnou k výkonu souvisejících činností stanovených zvláštními předpisy (např. o vedení účetnictví). Pokud jde o marketingové údaje, nebudou údaje zpracovávány déle než 3 roky.
 3. Máte právo požádat Správce o:
  • přístup k osobním údajům, které se vás týkají,
  • jejich opravu,
  • vymazání,
  • omezení zpracování,
  • a přenositelnost údajů.
 4. V souvislosti se zpracováním uvedeným v bodě 3.3 c) máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely plnění oprávněných zájmů správce, včetně profilování, přičemž právo vznést námitku nelze uplatnit, pokud existují platné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, zejména pro určení, uplatnění nebo obhajobu nároků.
 5. Na postup správce si můžete stěžovat u předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, Stawki 2, 00-193 Varšava.
 6. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro provoz Služby.
 7. Ve vztahu k vám může docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování za účelem poskytování služeb na základě uzavřené smlouvy a za účelem přímého marketingu ze strany Správce.
 8. Osobní údaje nejsou předávány ze třetích zemí ve smyslu předpisů o ochraně osobních údajů. To znamená, že je neposíláme mimo Evropskou unii.

5. Informace ve formulářích

 1. Služba shromažďuje informace poskytnuté uživatelem dobrovolně, včetně osobních údajů, pokud byly poskytnuty.
 2. Služba může zaznamenávat informace o parametrech připojení (časové razítko, IP adresa).
 3. Služba může v některých případech zaznamenávat informace usnadňující propojení údajů ve formuláři s e-mailovou adresou uživatele, který formulář vyplňuje. V takovém případě se e-mailová adresa uživatele zobrazí uvnitř url stránky obsahující formulář.
 4. Údaje uvedené ve formuláři jsou zpracovávány za účelem vyplývajícím z funkce konkrétního formuláře, např. za účelem provedení procesu žádosti o službu nebo obchodního kontaktu, registrace služeb apod. Kontext a popis formuláře pokaždé jasně informuje o tom, k čemu slouží.

6. Záznamy správce

 1. Informace o chování uživatelů na webu mohou být předmětem protokolování. Tyto údaje slouží ke správě webu.

7. Relevantní marketingové techniky

 1. Provozovatel používá statistickou analýzu návštěvnosti stránek, a to prostřednictvím služby Google Analytics (Google Inc. se sídlem v USA). Provozovatel nepředává osobní údaje provozovateli této služby, pouze anonymizované informace. Služba je založena na používání souborů cookie v koncovém zařízení uživatele. Pokud jde o informace o preferencích uživatele shromážděné reklamní sítí Google, uživatel může informace vyplývající ze souborů cookie zobrazit a upravit pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Provozovatel používá pixel Facebooku. Tato technologie způsobuje, že společnost Facebook (Facebook Inc. se sídlem v USA) ví, že osoba, která je u ní registrovaná, používá službu. V tomto případě vychází z údajů, ve vztahu k nimž je sám správcem; Provozovatel nepředává Facebooku žádné další osobní údaje od sebe. Služba je založena na používání souborů cookie v koncovém zařízení uživatele.

8. Informace o souborech cookie

 1. Služba využívá soubory cookie.
 2. Soubory cookie (tzv. „cookies“) jsou IT data, zejména textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele služby a jsou určeny k použití na webových stránkách. Soubory cookie obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu, po kterou jsou uloženy v koncovém zařízení, a jedinečné číslo.
 3. Subjektem, který ukládá soubory cookie do koncového zařízení uživatele služby a má k nim přístup, je provozovatel služby.
 4. Soubory cookie se používají k následujícím účelům:
  1. udržování relace uživatele webových stránek (po přihlášení), díky níž nemusí uživatel na každé podstránce webových stránek znovu zadávat své přihlašovací jméno a heslo;
  2. realizace účelů uvedených výše v části „Důležité marketingové techniky“;
 5. Webové stránky používají dva hlavní typy souborů cookie: „relační“ (session cookies) a „trvalé“ (persistent cookies). „Relační“ soubory cookie jsou dočasné soubory, které se ukládají v koncovém zařízení uživatele, dokud se uživatel neodhlásí, neopustí webové stránky nebo nevypne software (webový prohlížeč). „Trvalé“ soubory cookie jsou uloženy v koncovém zařízení Uživatele po dobu uvedenou v parametrech souborů cookie nebo dokud je Uživatel nesmaže.
 6. Software pro prohlížení webových stránek (internetový prohlížeč) obvykle standardně umožňuje ukládání souborů cookie na koncové zařízení Uživatele. Uživatelé webových stránek mohou v tomto ohledu změnit své nastavení. Internetový prohlížeč umožňuje soubory cookie vymazat. Je také možné soubory cookie automaticky blokovat Podrobné informace k tomuto tématu jsou obsaženy v nápovědě nebo dokumentaci internetového prohlížeče.
 7. Omezení používání souborů cookie může mít vliv na některé funkce dostupné na Webových stránkách.
 8. Soubory cookie umístěné v koncovém zařízení Uživatele Webových stránek mohou být využívány také subjekty spolupracujícími s Provozovatelem Webových stránek, zejména se jedná o společnosti: Google (Google Inc. se sídlem v USA), Facebook (Facebook Inc. se sídlem v USA), Twitter (Twitter Inc. se sídlem v USA).

9. Správa souborů cookie – jak udělit a odvolat souhlas v praxi?

 1. Pokud si nepřejete přijímat soubory cookie, můžete změnit nastavení prohlížeče. Předesíláme, že zakázání souborů cookie nezbytných pro procesy ověřování, zabezpečení, udržování uživatelských preferencí může ztížit a v krajním případě může znemožnit používání webových stránek
 2. Chcete-li spravovat nastavení souborů cookie, vyberte z níže uvedeného seznamu webový prohlížeč, který používáte, a postupujte podle pokynů:

  Mobilní zařízení:

Tato šablona zásad byla vytvořena bezplatně, pro informační účely, na základě našich znalostí, průmyslových postupů a zákonů platných ke dni 2018-08-14. Doporučujeme, abyste si šablonu zásad před použitím na svých webových stránkách zkontrolovali. Šablona vychází z nejčastějších situací na webových stránkách, ale nemusí odrážet úplná a přesná specifika vašich webových stránek. Vygenerovaný dokument si pečlivě přečtěte a v případě potřeby jej přizpůsobte své situaci, případně vyhledejte právní poradenství. Nepřebíráme odpovědnost za důsledky použití tohoto dokumentu, protože pouze vy máte kontrolu nad tím, zda jsou všechny informace v něm uvedené přesné. Mějte také na paměti, že zásady ochrany osobních údajů, i ty nejlepší, jsou pouze jednou ze součástí péče o vaše osobní údaje a soukromí na webových stránkách.