Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú, ako spracúvame informácie o vás vrátane osobných údajov a súborov cookie alebo „cookies“.


1. Všeobecné informácie

 1. Tieto zásady sa vzťahujú na webové stránky, ktoré fungujú pod url: menstillcaps.com
 2. Prevádzkovateľom webovej lokality a správcom osobných údajov je: Menstill
 3. Kontaktná e-mailová adresa prevádzkovateľa: info@menstillcaps.com
 4. Prevádzkovateľ je správcom vašich osobných údajov, pokiaľ ide o údaje, ktoré ste dobrovoľne poskytli na Webovej lokalite.
 5. Webová stránka používa osobné údaje na tieto účely:
  • Prevádzkovanie informačného bulletinu
  • Vybavovanie dopytov prostredníctvom formulára
  • Prezentácia ponúk alebo informácií
 6. Webová stránka plní funkcie získavania informácií o používateľoch a ich správaní nasledujúcimi spôsobmi:
  1. Prostredníctvom dobrovoľne zadaných údajov vo formulároch, ktoré sa vkladajú do systémov Prevádzkovateľa.
  2. Ukladaním súborov cookie (tzv. „cookies“) do koncových zariadení.

2. Vybrané metódy ochrany údajov používané Prevádzkovateľom

 1. Stránky na prihlasovanie a zadávanie osobných údajov sú chránené v prenosovej vrstve (certifikát SSL). Tým je zabezpečené, že osobné a prihlasovacie údaje zadané na stránke sú v počítači používateľa zašifrované a možno ich prečítať len na cieľovom serveri.
 2. Osobné údaje uložené v databáze sú zašifrované takým spôsobom, že ich môžu čítať len tí, ktorí sú držiteľmi kľúča Operátora. Tým sú údaje chránené v prípade odcudzenia databázy zo servera.
 3. Heslá používateľov sú uložené v hashovanej forme. Funkcia hashovania funguje jednosmerne – nie je možné ju obrátiť, čo je v súčasnosti moderný štandard ukladania hesiel používateľov.
 4. Služba využíva dvojfaktorovú autentifikáciu, ktorá predstavuje dodatočnú formu ochrany pri prihlasovaní do služby.
 5. Prevádzkovateľ pravidelne mení svoje administratívne heslá.
 6. V záujme ochrany údajov Prevádzkovateľ pravidelne vytvára bezpečnostné kópie.
 7. Dôležitým prvkom ochrany údajov je pravidelná aktualizácia všetkého softvéru, ktorý Prevádzkovateľ používa na spracovanie osobných údajov, čo znamená najmä pravidelné aktualizácie softvérových komponentov.

3. Hosting

 1. Webová stránka je umiestnená (technicky udržiavaná) na serveroch Prevádzkovateľa: cyberFolks.pl

4. Vaše práva a ďalšie informácie o tom, ako sa vaše údaje používajú

 1. V určitých situáciách má Prevádzkovateľ právo odovzdať vaše osobné údaje iným príjemcom, ak je to potrebné na plnenie zmluvy uzavretej s vami alebo na plnenie povinností, ktoré má Prevádzkovateľ. Toto sa vzťahuje na takéto skupiny príjemcov:
  • hostingová spoločnosť na základe poverenia
 2. Vaše osobné údaje, ktoré Správca spracúva najdlhšie na dobu nevyhnutnú na výkon súvisiacich činností stanovených osobitnými predpismi (napr. na vedenie účtovníctva). Pokiaľ ide o marketingové údaje, údaje nebudú spracúvané dlhšie ako 3 roky.
 3. Máte právo požiadať Správcu o:
  • prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú,
  • ich opravu,
  • vymazanie,
  • obmedzenie spracovania,
  • a prenosnosť údajov.
 4. V súvislosti so spracúvaním uvedeným v bode 3.3 c) máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely plnenia oprávnených záujmov správcu vrátane profilovania, pričom právo namietať nie je možné uplatniť, ak existujú platné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, najmä pokiaľ ide o preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.
 5. Proti postupu správcu sa môžete sťažovať u predsedu Úradu na ochranu osobných údajov, Stawki 2, 00-193 Varšava.
 6. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné na prevádzku Služby.
 7. Vo vzťahu k vám môže byť vykonávané automatizované rozhodovanie vrátane profilovania na účely poskytovania služieb podľa uzatvorenej zmluvy a na účely priameho marketingu zo strany Správcu.
 8. Osobné údaje sa neprenášajú z tretích krajín v zmysle predpisov o ochrane osobných údajov. To znamená, že ich neodosielame mimo Európskej únie.

5. Informácie vo formulároch

 1. Služba zhromažďuje informácie poskytnuté používateľom dobrovoľne, vrátane osobných údajov, ak boli poskytnuté.
 2. Služba môže zaznamenávať informácie o parametroch pripojenia (časová pečiatka, IP adresa).
 3. Služba môže v niektorých prípadoch zaznamenávať informácie na uľahčenie prepojenia údajov vo formulári s e-mailovou adresou používateľa, ktorý formulár vypĺňa. V takom prípade sa e-mailová adresa používateľa zobrazí v url adrese stránky obsahujúcej formulár.
 4. Údaje uvedené vo formulári sa spracúvajú na účel vyplývajúci z funkcie konkrétneho formulára, napr. na vykonanie procesu žiadosti o službu alebo obchodného kontaktu, registrácie služieb atď. Kontext a popis formulára zakaždým jasne informuje o tom, na čo sa formulár používa.

6. Záznamy správcu

 1. Informácie o správaní používateľov na stránke môžu byť predmetom protokolovania. Tieto údaje sa používajú na správu stránky.

7. Príslušné marketingové techniky

 1. Prevádzkovateľ používa štatistickú analýzu návštevnosti stránky prostredníctvom služby Google Analytics (Google Inc. so sídlom v USA). Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje prevádzkovateľovi tejto služby, iba anonymizované informácie. Služba je založená na používaní súborov cookie v koncovom zariadení používateľa. Pokiaľ ide o informácie o preferenciách používateľa, ktoré zhromažďuje reklamná sieť Google, používateľ môže zobraziť a upraviť informácie vyplývajúce zo súborov cookie pomocou nástroja: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Prevádzkovateľ používa pixel Facebooku. Táto technológia spôsobuje, že spoločnosť Facebook (Facebook Inc. so sídlom v USA) vie, že osoba, ktorá je v nej registrovaná, používa službu. V tomto prípade sa spolieha na údaje, vo vzťahu ku ktorým je sám správcom; Prevádzkovateľ neprenáša žiadne ďalšie osobné údaje od seba na Facebook. Služba je založená na používaní súborov cookie v koncovom zariadení používateľa.

8. Informácie o súboroch cookie

 1. Služba používa súbory cookie.
 2. Súbory cookie (tzv. „cookies“) sú IT údaje, najmä textové súbory, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení používateľa služby a sú určené na používanie na webovej stránke. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas uloženia v koncovom zariadení a jedinečné číslo.
 3. Subjektom, ktorý ukladá súbory cookie do koncového zariadenia používateľa služby a má k nim prístup, je prevádzkovateľ služby.
 4. Súbory cookie sa používajú na tieto účely:
  1. udržiavanie relácie používateľa webovej lokality (po prihlásení), vďaka čomu nemusí používateľ na každej podstránke webovej lokality znovu zadávať svoje prihlasovacie meno a heslo;
  2. realizácia účelov uvedených vyššie v časti „Dôležité marketingové techniky“;
 5. Webová lokalita používa dva hlavné typy súborov cookie: „relácie“ (session cookies) a „trvalé“ (persistent cookies). „Relačné“ súbory cookie sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení používateľa, kým sa používateľ neodhlási, neopustí webovú lokalitu alebo nevypne softvér (webový prehliadač). „Trvalé“ súbory cookie sa ukladajú v koncovom zariadení Používateľa na dobu uvedenú v parametroch súborov cookie alebo kým ich Používateľ nevymaže.
 6. Softvér na prehliadanie webových stránok (internetový prehliadač) zvyčajne štandardne umožňuje ukladanie súborov cookie na koncové zariadenie Používateľa. Používatelia webových stránok môžu v tomto ohľade zmeniť svoje nastavenia. Internetový prehliadač umožňuje vymazanie súborov cookie. Súbory cookie je možné aj automaticky zablokovať Podrobné informácie o tejto téme sú uvedené v nápovede alebo dokumentácii internetového prehliadača.
 7. Obmedzenia používania súborov cookie môžu ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na Webovej lokalite.
 8. Súbory cookie umiestnené v koncovom zariadení Používateľa Webovej lokality môžu používať aj subjekty spolupracujúce s Prevádzkovateľom Webovej lokality, ide najmä o spoločnosti: Google (Google Inc. so sídlom v USA), Facebook (Facebook Inc. so sídlom v USA), Twitter (Twitter Inc. so sídlom v USA).

9. Správa súborov cookie – ako udeliť a odvolať súhlas v praxi?

 1. Ak nechcete dostávať súbory cookie, môžete zmeniť nastavenia prehliadača. Ustanovujeme, že vypnutie súborov cookie potrebných na overovacie procesy, bezpečnosť, udržiavanie preferencií používateľa môže brániť a v krajnom prípade môže znemožniť používanie webových stránok
 2. Ak chcete spravovať nastavenia súborov cookie, vyberte z nižšie uvedeného zoznamu webový prehliadač, ktorý používate, a postupujte podľa pokynov:

  Mobilné zariadenia:

Táto šablóna zásad bola vytvorená bezplatne, na informačné účely, na základe našich poznatkov, priemyselných postupov a zákonov platných k dátumu 2018-08-14. Odporúčame vám, aby ste si šablónu zásad skontrolovali skôr, ako ju použijete na svojej webovej lokalite. Šablóna vychádza z najčastejších situácií na webových stránkach, ale nemusí odrážať úplné a presné špecifiká vašej webovej stránky. Pozorne si vygenerovaný dokument prečítajte a v prípade potreby ho prispôsobte svojej situácii alebo vyhľadajte právnu radu. Nenesieme zodpovednosť za dôsledky použitia tohto dokumentu, pretože len vy máte kontrolu nad tým, či sú všetky informácie v ňom uvedené správne. Upozorňujeme tiež, že zásady ochrany osobných údajov, aj tie najlepšie, sú len jednou časťou vašej starostlivosti o vaše osobné údaje a súkromie na webovej lokalite.